Általános Szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek – Hegesztofutar.hu

 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Hegesztőfutár Kereskedőház Kft. (székhely: 1151, Budapest, Székely Elek út 11. adószám: 25892219-2-42), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által

üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük,

hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért,

és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra,

kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt

szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. 

 

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Hegesztőfutár Kereskedőház Kft.

A szolgáltató székhelye: 1151, Budapest, Székely Elek út 11

A szolgáltató elérhetősége: ugyfel@hegesztofutar.hu

Cégjegyzékszáma: 01-09-294774

Adószáma: 25892219-2-42

Bankszámlaszám: 11709002-25959729

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telefonszámai: 70/4273375

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: Nextserver Kft

 

Alapvető rendelkezések:

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére

a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.

törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.)

törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok

kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy

annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a

webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a

Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának

megtekintésére.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és

az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a

webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus

tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és

a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az

adatkezelésekhez hozzájárul.

Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A

vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a

létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben

Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra

visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű

felelősség nem terheli.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát

elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból

hozzáférhetővé válik.

A jelen Szabályzat 2016. július hó 10. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A

Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató

azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi.

Adatkezelési szabályok:

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:

https://hegesztofutar.hu/kezdolap/adatkezelesi-tajekoztato/

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan

megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem

tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

Részletes tájékoztatást adunk a különböző fizetési lehetőségekről az alábbi címen:

https://hegesztofutar.hu/szallitasi-es-fizetesi-feltetelek/

A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről

fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól,

illusztrációként szerepelhetnek.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a

Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

Elállás joga

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a

vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet

szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14

napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló

foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található

elérhetőségeken.

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.)

Korm. rendelet itt érhető el.

Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató

elérhetőségeinek valamelyikén írásban vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés

alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával

pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott

küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai

úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.

Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem

rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Fogyasztót terheli! A termék

visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Fogyasztó által megadott bankszámlaszámra

visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t,

vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a

kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le,

amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a

terméket átveszi.

Garancia, jótállás

Termékeinkre 12 hónap garanciát vállalunk. Meghibásodás esetén a garancia

levélben található szervizek bármelyikében személyesen vagy telefonon tájékoztatják a

teendőkről, illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk. Lásd még:

151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság

szabályai.

Panaszkezelés

Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes

megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen

panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát telefonon,

e-mailen, vagy levél útján is közölheti.

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló

a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a

Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet

vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító

álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát

öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető

testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.

Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi

eljárást.

Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

E-mail: nfh@nfh.hu

A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja:

http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli

rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése

céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben

döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének

biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot

ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló

fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett

működő békéltető testület illetékes.

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek

keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a

meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető

testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás

együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés

lehetőségének felajánlására terjed ki.

Vegyes rendelkezések

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek

jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást

saját maga követte volna el.

Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné

válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem

érinti.

Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás

elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő

lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a

Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi

feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben

ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

Budapest, 2019.08.30

 

SIMPLEPAY Adattovábbítási nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy a Hegesztőfutár Kereskedőház Kft. (Budapest, Székely Elek út 11, 1151) adatkezelő által a www.hegesztofutar.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff